Skip to main content

RODO – MONITORING WIZYJNY
SUNREEF VENTURE S.A.

SUNREEF VENTURE S.A. informuje o tym, że na terenie całego zakładu stosowany jest monitoring wizyjny (monitoring rejestrujący obraz poprzez wykorzystanie kamer przemysłowych), działający w sposób nieprzerwany. Utrwalenie wizerunku poprzez monitoring wizyjny następuje wraz z wejściem osoby, której dane osobowe (wizerunek) są przetwarzane, na teren zakładu.

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, zwanym dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest SUNREEF VENTURE S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Tarcice 6, 80-718 Gdańsk, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013, kapitał zakładowy 39.100.000 zł – wpłacony w całości, posiadająca status dużego przedsiębiorcy. Kontakt dotyczący danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: gdpr@sunreef.com, pisemnie lub osobiście w siedzibie Administratora.
 2. Monitoring wizyjny obejmuje tereny działalności SUNREEF VENTURE S.A., zlokalizowane w Gdańsku – przy ul. Doki 1 oraz przy ul. Tarcice 6 – zarówno tereny zewnętrzne (wejścia i wyjścia, ciągi komunikacyjne, place, itp.), jak i budynki i obiekty (wejścia i wyjścia, korytarze, klatki schodowe, windy, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia warsztatowe, magazyny, hale produkcyjne, place produkcyjne, itp.). Monitoring nie obejmuje pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, szatni, stołówek i palarni.
 3. Nagrania monitoringu wizyjnego zawierające dane osobowe są zapisywane i przechowywane przez Administratora maksymalnie przez okres 60 dni od dnia nagrania. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora – po wyczerpaniu miejsca na dysku dane są automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz (bez dźwięku). W przypadkach przewidzianych prawem nagrania mogą być przechowywane dłużej (np. dla celów dowodowych).
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych osobowych oraz celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona osób i mienia, a także zachowanie w tajemnicy informacji poufnych, jak również zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad i porządku pracy.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania: dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Odbiorcami danych osobowych pozyskanych z monitoringu mogą być osoby i podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, pracownicy ochrony). Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane instytucjom organom, urzędom oraz innym podmiotom w przypadku wystąpienia prawnego obowiązku ich przekazania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wejścia na teren i do obiektów SUNREEF VENTURE S.A.. Niepodanie danych osobowych uprawnia nas do odmowy wstępu na teren do obiektów SUNREEF VENTURE S.A.
 8. Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny nie są przekazywane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy – EOG) ani do organizacji międzynarodowych. Na podstawie danych z monitoringu nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SUNREEF VENTURE S.A. повідомляє, що на території підприємства ведеться відеоспостереження (моніторинг, який фіксує зображення за допомогою камер відеоспостереження) у безперервному режимі. Запис зображення за допомогою відеоспостереження розпочинається з моменту входження особи, чиї персональні дані (зображення) обробляються, на територію підприємства.

Відповідно до статті 13 Регламенту  Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (тобто Загального регламенту про захист даних, далі – GDPR), повідомляємо наступне:

 1. Адміністратором персональних даних, отриманих з відеоспостереження, є SUNREEF VENTURE S.A. з місцезнаходженням у Гданську за адресою: вул. Тарчіце 6, 80-718 Гданськ, Польща (ul. Tarcice 6, 80-718 Gdańsk, Polska), внесена до Реєстру підприємців Національного судового реєстру, який ведеться Окружним судом Гданськ-Північ у Гданську, VII Економічним відділом Національного судового реєстру за номером KRS 0000611783, NIP: 5223059783, REGON: 364163013, статутний капітал у розмірі 39.100.000 злотих, оплачений у повному обсязі. Компанія має статус великого підприємця. Контакт у справах, що стосуються персональних даних можливий за посередництвом електронної пошти: gdpr@sunreef.com, письмово або особисто в офісі Адміністратора.
 2. Відеоспостереження ведеться на території ведення підприємницької діяльності компанією SUNREEF VENTURE S.A., а саме у Гданську, за адресами: вул. Докі, 1 (ul. Doki 1) та вул. Тарчіце, 6 (ul. Tarcice 6) – як назовні приміщень (входи та виходи, шляхи руху, майданчики тощо), так і в будівлях та спорудах (входи та виходи, коридори, сходи, ліфти, офісні приміщення, приміщення майстерень, склади, виробничі цехи, виробничі майданчики тощо). Відеоспостереження не поширюється на санітарно-побутові приміщення, гардеробні, їдальні та кімнати для паління.
 3. Відеоспостереження, що містять персональні дані, записуються і зберігаються Адміністратором протягом максимум 60 днів з дати запису. Час зберігання залежить від кількості подій і ємності диска реєстратора – як тільки місце на диску вичерпується, дані автоматично перезаписуються. Записується і зберігається тільки зображення (без звуку). У випадках, передбачених законом, записи можуть зберігатися довше (наприклад, як докази).
 4. Правовою основою для обробки персональних даних є ст. 6(1)(f) GDPR, згідно якій законним інтересом обробки персональних даних та метою є забезпечення безпеки, захист осіб та майна, дотримання конфіденційності інформації, а також забезпечення дотримання чинних законів, правил та трудового розпорядку.
 5. Суб’єкт даних має право вимагати: доступу до своїх персональних даних, їх виправлення, видалення або обмеження обробки, має теж право: на перенесення даних, на заперечення проти обробки, а також право подати скаргу до наглядового органу.
 6. Одержувачами персональних даних, отриманих в результаті моніторингу, можуть бути фізичні та юридичні особи, які обробляють персональні дані від імені Адміністратора (наприклад, працівники, співпрацівники, субпідрядники, працівники служби охорони). Крім того, Ваші персональні дані можуть бути передані установам, органам влади та іншим суб’єктам у разі виникнення правового обов’язку їх передачі.
 7. Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для входу на територію і об’єкти SUNREEF VENTURE S.A.. Ненадання персоеальних даних дає нам право відмовити Вам у вході на територію та до обєктів SUNREEF VENTURE S.A.
 8. Персональні дані, записані за допомогою відеоспостереження, не передаються третім країнам (за межами Європейської Економічної Зони – ЄЕЗ) або міжнародним організаціям. Ми не здійснюємо автоматизованого прийняття рішень, у тому числі профайлінгу, на основі даних моніторингу.
Close Menu

Sunreef Venture S.A.

Sunreef Yachts Shipyard

ul. Tarcice 6

80-718 Gdańsk, Poland

+48 58 769 77 77